PROJECTES EN ESO2

aci text

projecteseneso2 - -


Presentació del blog.

Projectes en Eso és un blog d'aula per al segon curs d'ESO amb la finalitat de ser una eina per a ensenyar i aprendre utilitzant les NTICs que ofereix la xarxa. En ell trobareu recursos i materials d'elaboració pròpia o d'internet i també propostes d'activitats, treballs i projectes.

També és un espai per compartir, de comunicació i participació, bé amb les activitats proposades, bé amb la publicació de treballs i blogs dels grups,  bé amb els vostres suggerències i preguntes en el comentari de les entrades i en el xat-bloc. Els vostres missatges sempre hauren ser cordals i respectuosos.

Els recursos els trobareu organitzats per tipus, assignatura i tema. Fixeu-vos en el menú superior i en la barra lateral per accedir. A més, en els blogs per facilitar la recerca cada entrada està etiquetada amb paraules clau, paraules que trobareu en la barra lateral.


Les assignatures de Ciències Socials i Ciutadania.


Materials i recursos.
- Llibre de text de Ciències Socials per als temes d'Història i de Geografia, del que se sel.lecionaran els continguts conceptuals i les activitats que desenvolupen les competències i els procediments de l'àrea.
- Materials proporcionat pel professorat per a la realització dels projectes de Ciutadania.
- Materials i recursos del blog i d'internet: digitals, audiovisuals, aplicacions, d'autoaprenentatge...
- Quadern de classe: haureu d'utilitzar una llibreta sense anelles en el que enregistrar les explicacions, informacions, conclusions, activitats i correccions. Per a que vos siga útil,  haurà d'estar organitzat per temes i apartats, respectat els marges i els espais adequats. En ell també haureu de pegar el material proporcionat pel professorat. Veiem com:


Els temes de Ciències Socials.

Geografia
1. La població mundial.
2. Població i recursos.
3. Les societats actuals.
4. Un món urbanitzat.
5. Poblament i ciutats a Espanya.

Història
6. La fi del món antic i inici de l'Edat Mitjana.
7. L'Europa feudal.
8. El renaixement de les ciutats.
9. L'Àndalus.
10. Els regnes cristians. Formació. La fi de l'Edat Mitjana.
11. L'Edat Moderna. La formació de l'Estat modern. Humanisme i renaixement.
12. La monarquia Hispànica.
13. Cap a l'absolutisme.

Els projectes de Ciutadania.

1. Drets i deures.
2. Sóc demòcrata.
3. En una societat plural.
4. En un món globalitzat.

Activitats d'ensenyament-aprenentatge.

- Presentació del tema o procés, amb dinàmiques diverses i utilitzant el llibre de text, recursos digitals i audiovisuals diversos.
- Realització d'activitats sel.leccionades del llibre de text per assolir els continguts conceptuals.
- Realització d'activitats sel.leccionades del llibre de text, complementàries o proposades al blog d'aula per assolir les competències i els continguts procedimentals:
extraure les idees principals i paraules clau d'un tema;
diferenciar causes i conseqüències;
elaborar esquemes, quadres-resum;
desciure;
elaborar i comentar lìnies de temps, mapes, gràfics, imatges, manifestacions artístiques;
analitzar fonts textuals breus;
realitzar de treballs en equip utilitzant aplicacions informàtiques diverses, publicar al blog del grup i exposar a l'aula.

L'avaluació.

Els instrumets que bàsicament utilitzarem seran:
1. Proves objectives individuals de conceptes i procediments.
2. Exercicis i activitats individuals o en parelles realitzats a classe, a casa o al bloc.
3. Treballs i projectes en equip.
4. Actitud.

Els criteris generals per quantificar la nota tindrà en compte la valoració positiva dels següents aspectes:
1. Correcció ortogràfica i sintàctica.
2. Capacitat de defiició.
3. Capacitat de sintetitzar, argumentar, raonar, explicar.
4. Realització de les activitats i treballs encomanats en el temps previst, la seua qualitat i implicació.
5. Quadern de treball: organització, claredat, netedat, complet i amb les correccions oportunes.
6. Actitud amb iniciativa i participativa en les dinàmiques de classe i treballs proposats, respectuosa amb les normes i facilitadora de l'ambient adequat.